Sök

Hållbara våtmarker i stad och på landsbygd

Arbetar du med miljö- planerings- eller skötselfrågor? Då hoppas vi att du vill bredda och fördjupa dina kunskaper om hur du kan förbättra förutsättningarna för restaurering och anläggning av våtmarker.

Om utbildningen

 Arbetet med att uppfylla Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030 pågår ständigt och ställer höga krav på offentliga aktörer. För att nå målen behövs aktuell och hög kompetens inom områden som ständigt utvecklas. Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden, tyvärr har en fjärdedel av Sveriges totala ursprungliga våtmarksareal försvunnit de senaste 100 åren. Vi behöver våtmarker för bland annat dess artrikedom och förmåga att utjämna vattenflöden, rena vatten och binda kol.

Kursen ger kunskaper inom våtmarkers ekologi med fokus på nytta och funktion på landsbygd och i städer.  Efter avslutad utbildning kommer du bland annat att ha färdigheter i att kunna hantera en beställning/offertunderlag för projektering av våtmarker. Kunna genomföra värderingar av våtmarkers ekosystemtjänster samt kunna bedöma drift- och skötselåtgärder för olika våtmarker.

Omfattning och studieform

Kursen omfattar 30 yh-poäng. Utbildningen är flexibel och ges på distans.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande).

  • Särskilda förkunskapskrav
  • Yrkeserfarenhet inom fysisk planering, miljöfrågor, naturvårdsfrågor, praktisk skötsel av grönområden eller motsvarande.

  • Du kan söka kursen även om du inte har full behörighet. Kanske har du tidigare utbildning eller andra erfarenheter som kan ge dig behörighet, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Vi gör alltid en individuell bedömning. Tveka inte att söka!

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Koppling till branschen

Kursen är framtagen efter dialog med kommuner, forskare, företag och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Branschen ser att framförallt mindre kommuner behöver påbyggnadskurser för att tillgodose kompetensbehoven.

”Det finns ett stort behov och intresse av att förvalta det som naturen ger oss gratis men även att återskapa ekosystemtjänster, som exempelvis flödesreglering av vatten och biologisk mångfald. Detta kräver kunskap från planering till genomförande, varav denna kurs visar på tillvägagångssätt och hur implementeringen kan ske,” säger Sofia Berg, senior miljökonsult på EnviroPlanning och forskare inom biovetenskap på Högskolan i Skövde.

Under utbildningen

Kursstart

Kursen startar den 20 nov och avslutas 3 maj 2024.

Upplägg

Kursen varvas med inspelade föreläsningar och digitala seminarier samt studiebesök. Seminarier och studiebesök är frivilliga men är viktiga inslag i kursen. Varje vecka finns det tillgång till en livechat med kurshandledaren. Du examineras genom ett digitalt prov och en kortare inlämningsuppgift efter varje delkurs.

25 % - 24 veckor på kvartsfart.

Kurser

Våtmarkernas funktion och värdering av dess ekosystemtjänster- 10 yhp

Planering, projektering och anläggning av våtmarker- 15 yhp

Drift och skötsel av våtmarker- 5 yhp

Summa: 30 yh-poäng

Efter utbildningen

Du erhåller utbildningsbevis med betyg för respektive kurs.

Kunskaper efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

- Historiskt perspektiv på våtmarker.
- Våtmarkers ekologi med fokus på funktion och nytta.
- Våtmarkers ekosystemtjänster inom samhällsutveckling i urbana områden och landsbygdsmiljöer.
- Våtmarkers roll i klimatomställningen och vilka mål i Agenda 2030 som är aktuella.
- Miljölagar som berör våtmarker.
- Våtmarkers koppling till EU:s art-, habitat- och vattendirektiv.
- Värderingsmetoder av våtmarkerRisker och problem med våtmarker
- Att ha kännedom om verktyg för dokumentation av våtmarker.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter om/i:
- Komplexiteten i planering- och projekteringsprocessen.
- Utförande av enklare ekosystemtjänstanalyser.
- Vad som ingår i projekteringsprocessen.
- Juridiska aspekter gällande våtmarker.
- Säkerhet kring våtmarker.
- Att identifiera och bedöma möjligheter till finansiering av anläggning av våtmarker.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att med ansvar ha förmåga att:
- Kunna hantera en beställning/offertunderlag för projektering av våtmarker.
- Kunna bedöma hur uppnå biologisk mångfald genom våtmarker.
- Kunna genomföra värderingar av våtmarkers ekosystemtjänster.
- Komma med förslag till skötselåtgärder för olika våtmarker.
- Kunna kommunicera med olika intressenter som är med i ett våtmarksprojekt.
- Kunna bedöma drift- och skötselmetoder av våtmarker.

Relaterad information

KONTAKT

Dacapo

Enhetschef/Utbildningsledare
Nathalie Werjefelt 
0501-75 57 76

Utbildningskoordinator
Therese Isaksson
0501-75 57 55

yh logotyp

AGENDA 2030

Kursen bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att belysa ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning.

Agenda 2030 mål 15.9

ANSÖK

Ansökan är öppen till och med 24 september. Ansök via länken nedan.

Kursen startar den 20 november.