Sök
Lyssna
/

Projektledare för crossmedia-produktioner

En ny banbrytande projektledarutbildning inom crossmedia-produktioner, startar hösten 2019!

Tandsköterska utbildning. Foto: Nils Axelsson

Om utbildningen

Crossmedia är enkelt översatt en korsning mellan medier där du får en gedigen projektledarutbildning inom det specifika fältet crossmedia som är en utveckling till mer digital kommunikation än tidigare traditionella utbildningar inom media.  Genom att parallellt berätta via olika medieplattformar såsom film, musik, spel, applikationer, webb etc. kan budskapet och upplevelsen förstärkas.

Behovet av kunskaper om crossmedia-utveckling och hur man kan använda det i ett sammanhang av destinationsutveckling och besöksnäring ökar. Besöksnäringen är en av de största exportnäringarna i Sverige. Denna utbildning inom projektledning för crossmedia-produktioner kommer ge dig kunskaper kring hur digital teknik och inte minst spelteknologi kan utnyttjas inom destinations- och besöksmålsutveckling. Den kommer även ge dig grundläggande kunskaper i crossmedia och dess betydelse i kommunikation.

Under utbildningen kommer du tillsammans med andra lära dig om de senaste teknikerna inom AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality samt förekommande mjukvaror och applikationer för Cross Media-tillämpat berättande. 

Du kommer att utföra projektledning av crossmedia-produktioner från beställare till producent och avgöra val av material samt produktionsteknik. I utvecklingsprojekt kommer du att arbeta med, exempelvis museum, konserthus, teater eller annan kulturinstitution/besöksnäringsorganisation och koordinera dessa parter med en crossmedia- producent. 1/4 av utbildningen är förlagd som LIA (lärande i arbete) där du kommer genomföra praktik hos en aktör i branschen.

Stark koppling till branschen

Under framtagandet av denna utbildning har vi varit i kontakt med en stor bredd av verksamheter inom besöksnäring, kulturarvssektorn, offentlig verksamhet och kommersiella verksamheter inom digitalisering. Gensvaret kring denna yrkesroll har varit mycket positivt och visat på ett allt mer ökande behov.

Ett exempel från Kultur i Väst:

"På Kultur i Väst ser vi ett behov av att nå ut med den verksamhet vi har och göra det i medieformer och genom berättargrepp som är i takt med tiden. Vi upplever snabba förändringar i hur våra nyttjare och publik nås av våra budskap och vill fortsätta vara relevanta för dem. Vi tror att den nya tekniken kan hjälpa oss att vinna ny publik och samtidigt ge den trogna publiken nya upplevelser.”
Martin Hammar, Konsulent Film, Filmcloud, Kultur i Väst


Förkunskapskrav

Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande samt minst G/E/3 i Sv B/2.

Under utbildningen

Kurser 400 YH-poäng, 2 år

Affärsprocessmetodik 25 YH-poäng

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i offertskrivande och kalkylering för kundhantering, från enskild produktion till större koncept inbegripande flera besöksmål. Branschförståelse och yrkesroll betonas i kursen genom studiebesök, föreläsningar och seminarier. Kursen ger en introduktion till möjligheterna för entreprenörskap inom yrkesrollen. Även upphovsrätt och intellektuell egendom berörs.

Kursens mål är att den studerande efter avslutad kurs ska ha grundläggande och övergripande kunskaper i offertskrivande och kalkylering. Kursen ska ge specifik förståelse för affärsprocesser inom cross mediaproduktioner och besöksmålsutvecklingens område.

Berättandetekniker för crossmedia-produktion 20 YH-poäng


Kursens syfte är att i hög grad vara praktiskt inriktad och kan ses som en baskurs i olika teknikplattformar för berättande. Med utgångspunkt i tillämpning diskuteras berättartekniska grepp, intertextuella referenser och estetik inom karaktärs- och platsgestaltning. Särskild tonvikt läggs på tillämpning av berättande i interaktiva och transmediala medieformer, där även sociala medier berörs. Här läggs särskild vikt vid mediets påverkan på berättandets form och innehåll. Textsamtal och konstruktiva reflektioner över egna och andras framställningar varvas med föreläsningar om relevanta narrativa teorier med betydelse för fältet interagerbart berättande.

Kursens mål är att ge de studerande verktyg för att kunna tillämpa berättargrepp, samt analysera och reflektera över framställningar i interagerbara och transmediala medieformer på ett både konstruktivt och kritiskt sätt. Tillämpning varvas med diskussion om narrativa teorier med betydelse för fältet interagerbart och deltagande berättande.

Beställningsprojekt i crossmedia 40 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande erfarenhet i att utveckla ett crossmediaprojekt på beställning från en uppdragsgivare. De studerande får en introduktion i att arbeta i team och organisera utvecklingen enligt Scrum. Koncept och roller som sprint review, scrum master, backlog och product owner kommer att tillämpas i praktiken och de studerande kommer att få prova att axla olika roller i organisationen. Kursens mål är att de studerande efter avslutad kurs har förståelse för hur man organiserar utvecklingsarbete i ett transmedialt projekt enligt Scrum, hur det är att arbeta ¡ team samt vad det innebär att arbeta för en beställare. De studerande har också grundläggande färdigheter i att upprätta en prioriterad och estimerad backlog, samt att planera releaser och sprintar.

Crossmedia-produktioner för hållbara publika platser med tillgänglighet 25 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande inblickar i ekologi, etik, ekonomi, fysisk och psykisk arbetsmiljö och hållbar utveckling i ett besöksmålsperspektiv. Den tar upp betydelsen av ekologiskt tänkande för utveckling av publika platser och turistmål i känsliga miljöer. Ett ytterligare fokus i kursen handlar om inkluderande design där tillgänglighet för funktionshindrade finns med i perspektivet under hela utvecklingsprocessen. Kursen är i föreläsnings-, projekt- och seminarieform och ger goda förkunskaper inför kursen LIA Praktisk projektutveckling 100p.

Kursmål: Efter genomgången kurs ska den studerande kunna redogöra för och visa en förståelse för innebörden av begreppet hållbar utveckling och inkluderande design, både i arbetsmiljöhänsyn och i ett besöksmålsperspektiv för publika platser och turistmål i känsliga miljöer.

Entreprenörskap inom crossmedia 30 YH-poäng

Kursen är baserad på kundcentrerad produktutveckling och syftar till att de studerande genom sju steg får erfarenheter i att utveckla ett Cross Mediaprojekt med spelinslag för lansering på den riktiga marknaden. De sju stegen inkluderar Empati, Syntetisering, Idégenerering, Prototyping, Affärsmodellering, Pitch och Reflektion. Kursens mål är att de studerande efter avslutad kurs ska ha grundläggande kunskaper om etablerade affärsmodeller ¡ medie- och spelbranschen samt hur de fungerar i praktiken. De studerande ska ha färdigheter i att genom en strukturerad process ta fram relevanta Cross Mediaidéer för en målgrupp som representeras av en personage samt förädla dessa till prototyper och presentera dem på ett attraktivt sätt. De studerande ska också ha kännedom om hur upphovsrätt och intellektuell egendom kan fungera inom området.

Examensarbete inom crossmedia-produktion 60 YH-poäng

Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet till fördjupning inom ett för utbildningen relevant område. Med fördel kan examensarbetet kopplas till kursen i Praktisk projektutveckling (LIA), detta ger studenten möjlighet till en fördjupad reflektion kring de kunskaper som inhämtas från arbetsförlag kursen och utbildningens tidigare kurser. Kursens mål är att ge studenten en reflekterad förståelse för branschen i stort, men också en möjlighet att fördjupa kunskaper i en inriktning inom Cross Mediaproduktion. Eftersom fördjupningen sker inom en av studenten vald nisch går det inte att förutse inom vilka specifika punkter hos kunskaper, färdigheter och kompetenser fördjupningen eller breddningen sker.

Kundhantering och kundrelationer 25 YH-poäng

Kursen syftar till att ge kunskaper i försäljning, marknadsföring och kundkommunikation i tal och i skrift. Den ger också inblick i kundprocesser och arbete för kundtillfredsställelse. Kursinnehållet ger en grund i entreprenörskap som relaterar till kursen Entreprenörskap inom crossmedia, 30 p. Efter kursen förväntas den studerande kunna beskriva och hantera funktioner och säljprocesser for kundhantering, orderuppfyllelse, materialförsörjning och ekonomi.

LIA Praktisk projektledning 100 YH-poäng


1/4 del av utbildningen är förlagd som LIA/praktik. Kursens syfte och mål är att den studerande ska få praktiska erfarenheter från crossmdiaproduktioner och därigenom få utveckla sin förmåga att lösa problem och självständigt kunna utföra uppgifter relaterade till de olika yrkesroller som finns inom området. LIA ska genomföras på en arbetsplats, ett företag, en organisation, en kulturinstitution eller annan organisation som har verksamhet som knyter an till den studerandes utbildning och framtida yrkesroll inom cross media.  Den studerande ska delta i ett utvecklingsarbete där exempel på uppgifter kan vara: - Kundundersökningar, kartlägga möjliga crossmediaproduktioner, behov, nya marknader, tillämpningsområden, vilken digital teknik som används idag och förslag till lösningar i cross mediaproduktioner - Träning i olika digitala system och verktyg för att göra sammanhållna cross mediaprojekt - Träning i att planera, organisera och genomföra cross mediaprojekt - Delta och utveckla kundkontakter där cross mediaproduktioner innefattar flera aktörer

Marknadsföring och varumärkesutveckling 25 YH-poäng

Kursen syftar till att introducera studenterna för marknadsföring och varumärkesutveckling. Kursen inleds med fallstudier av framgångsrika crossmediaprojekt riktade gentemot publika platser och besöksmål genom gästföreläsningar och studiebesök. Därefter analyseras deras marknadsföringskomponenter och de studerande utvecklar utifrån den kunskapen marknadsföringsstrategier för sina egna pågående projekt, med hänsyn till prissättning, affärsmodell och distribution. Avslutningsvis utformar och realiserar de studerande promotion-kampanjer i social media. Kursen innehåller grundläggande marknadsföringskunskaper med fokus på varumärkesstrategi. Kursens mål är att ge de studerande kunskapen och färdigheterna att lansera egna crossmediaprojekt med en väl underbyggd marknadsföringsstrategi. De studerande ska även ha en god förståelse för skillnader i formulering och säljande kommunikation gentemot regionala, nationella och internationella målgrupper

Metodik och praktik i projektutveckling och projektledning 50 YH-poäng

Kursen syftar till att ge studenter erfarenhet från att projektera crossmediaprojekt, den ska ge grundläggande branschkunskaper om skillnader mellan privat och offentlig miljö och även inom olika branschsegment riktade mot kommunala, regionala och nationella besöksmål. Kunskaperna kopplas till begreppet användarscenarior och hur detta påverkar målsättning och problemlösning för besöksmålsdesignen, där miljön som helhet vägs mot olika typer av applikationer, mobila och fasta och exempelvis virtual eller augmented reality-applikationer. Här tas även grundläggande juridiska aspekter upp såsom avtalsskrivning, relaterat till kundhantering vid besöksmålsutveckling. Kursinnehållet tydliggörs genom praktiska övningar, studiebesök och föreläsningar. Kursens mål är att den studerande ska kunna beskriva arbetsgång (metodik och praktik) i ett Cross Mediaprojekt; från planering till genomförande riktat mot privat eller offentlig miljö, inom olika segment. Den studerande ska även ha förståelse för olika applikationers möjligheter i förhållande till platsen.

Efter utbildningen

Efterfrågan på projektledare för crossmedia-produktioner ökar starkt och det finns goda möjligheter till arbete efter examen.

Du kommer att kunna arbeta som exempelvis projektledare, konsult, säljare, processledare, eller koordinator inom exempelvis destinationsbolag, upplevelseindustri, museér,konserthus, teater, app-och spelutvecklare eller  hotellbranschen.  

Snabbfakta

kontakt

 

Koordinator Dacapo Mariestad
Nathalie Werjefelt 0501-75 57 76


information

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen 1 mars- 15 maj

Ansökan öppnar 1 mars