Sök

Chrysalis- en plats för metamorfos

Ulrika Jansson, 2020

Om

Om skulpturen

Chrysalis är en skulptur eller en byggnad, en varelse, ett bo, en ande eller ett tempel. Den kan upplevas som en ansiktslös gestalt och samtidigt som ett skal eller en puppa vilket Chrysalis betyder på engelska. Det är en plats redo att fyllas med själar, eftertänksamhet, avskildhet och att besökas tillfälligt eller bebos under en vinter och efter en metamorfos flyga ut som en ny varelse på våren. Trästrukturen är klädd i en kolsvart fjäderliknande skrud av stavspån som är svedjebrända med den japanska traditionella träbehandlingstekniken Shou sugi ban och sedan behandlad med linolja.

Skulpturen tving­ar en att böja sig ner och liksom buga sig en stund innan man får lov att beträda dess inre. Väl därinne när man satt sig på bänken dämpas ljuden från aktiviteterna utanför. Karlsholme är en plats med mycket liv och rörelse där det saknades en plats för lugn och ro. Genom hålet i taket, ”ansiktet”, kan vi se ett litet utsnitt av utsidan. Samtidigt som livet utanför begränsas ges det också skärpa.

Längst ner på utsidan i skulpturens syll finns insektsbon för solitärbin. Dessa pollinerande insekter har idag svårt att hitta boplatser och mat i parker och trädgårdar med välklippta gräsmattor som är rensade på buskage och multnande träd. Framför skulpturen tillkommer snart en plantering som rymmer blommande perenner med fokus på att attrahera solitära insekter. Stockar, stenar och en sandhög erbjuder ytterligare varianter av bostäder för solitärbin. På ett lågmält sätt påminner och lockar konstverket oss att se de varelser i vår om­givning som vi är beroende av men sällan tar tillräcklig hänsyn till i vår delade livsmiljö.

Skulpturen är en permanent offentlig gestaltning beställd av Mariestads kommun som en del av Kreativa Europa-projektet Off season art gardening. Projektet har ett fokus på att lyfta fram hantverks- och trädgårds­konst i det offentliga rummet i Mariestad. I konstverket har konstnären Ulrika Jansson valt att samarbeta med konsthantverkaren Per Brandstedt från Falköping som är expert på att använda svedjebränning på trä och Nioform i Hällekis har tillverkat en del av trästrukturen med hjälp av robotteknik. Perennplanteringen framför konstverket är designad i samarbete med studenter på Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk på Göteborgs Universitet.

Plantering

Ett konstverk för biologisk mångfald

Konstverket Chrysalis erbjuder ett mikrohabitat åt solitära bin som idag har svårt att överleva på våra välklippta gräsmattor och i parker rensade på buskage och gamla träd. Planteringen framför konstverket med blommande perenner ger föda och stockar, stenar och en sandhög fungerar som bostäder för dessa insekter. Gestaltningen är utformad för att inspirera besökare till att skapa fler planteringar och bostäder åt de vilda bina.

Många av våra fruktträd och blommor pollineras av vilda bin. De kallas för solitära bin då de lever ensamma, till skillnad från tambiet som är ett socialt bi som bildar samhällen. De solitära bina kan inte sticka människor eftersom de inte har en gadd som går ige­nom hud. De har inget samhälle att försvara och har därför endast en symbolisk gadd för att skrämmas. Det finns ca 230 arter i Sverige varav en tredjedel är rödlistade och riskerar att dö ut. En viktig orsak till att solitärbina hotas är förändringar i odlingslandskapet där mängden och artrikedomen av blommor har minskat. Även möjligheterna att bygga bon har försämrats då platser med skrymslen i död ved, timmerväggar och gärdesgårdar verkar ha minskat.

Det finns flera åtgärder som du som markägare, trädgårdsägare eller fastighetsförvaltare kan göra för att gynna Sveriges vilda bin och därmed göra en liten men betydande insats för miljön. För att hjälpa solitärbin kan du erbjuda föda i form av blommor och lämpliga boplatser. Vildbin bygger ensamma sina bon i långa gångar som de fyller med pollen och lägger sedan äggen under våren/sommaren. Bina utvecklas från ägg till larv till puppa och därefter till vuxet bi som flyger ut våren/sommaren året efter. Solitärbina anlägger sina bon i marken på sandiga jordar eller så använder de håligheter i timmerväggar, ihåliga stjälkar och döda trädstammar. Idag råder mycket stor brist på boplatser för både mark- och trädbyggarna.

Det finns ett 70-tal arter som gillar bihotell, bland annat citronbin, murar­bin och bladskärarbin. Du kan göra ett bihotell genom att borra många hål i en träbit och sätt fast den stadigt 1-1,5 meter ovanför marken, gärna i östläge skyddat från direkt regn. Lämplig håldiameter är 2–12 mm med minst 15 cm djup men den ska ha en bakre vägg och inte borras rätt igenom. Du kan även binda samman en bunt med bambupinnar minst 15 cm långa och fästa dem i ett träd eller på en vägg. Gröp först ur bambupinnarnas inre så att det blir en hålighet för bina men lämna kvar en liten bit som en bakre vägg. Om du har ett bihotell i trädgården märker du att det är bebott genom att hålen muras igen av inflyttade bin.

För att gynna de markbyggande vildbina kan du anlägga en så kallad bibädd genom att skapa en liten ås av sand i solbelyst läge. Tippa sand eller sandig jord i en hög som är cirka två meter lång och innehåller minst 2–3 kubikmeter sandjord. Undvik ren sand, det ska även finnas partiklar som är mindre än sand, det vill säga ler, mjäla och mo. Det binder ihop sanden och gör så att solitärbinas gångar inte faller ihop. Det går bra att använda sand 0–4, även känd som ”sandlådesand”. Platsen ska vara väldränerad och ligga i lä och bädden bör ha en slänt åt söder. Rensa regelbundet bort ogräs från sandbädden så att minst 70 % är öppen sandyta och gå inte på ytan. Boplatser och föda får inte ligga för långt ifrån varandra. Små arter av solitärbin flyger bara 150–500 meter från boet.

I närheten av bona kan du plantera växtarter som har olika blomningstid från april till höst så att nektar och pollen finns tillgängligt under hela sommarhalvåret. Flygperioden är inte så lång, cirka 4–6 veckor, men de olika arterna har olika flygperioder så det behövs blommor under hela säsongen. Blommor och boplatser lockar också andra insekter som humlor, rovsteklar, blomflugor, nyckelpigor och andra rovinsekter som minskar antalet skadegörare. Välj gärna kryddväxter som lavendel, kungsmynta och timjan. Väddklint och alla väddar är också bra. Överhuvud taget kan rödlilablommiga perenner rekommenderas vilka innehåller mycket nektar. Några andra växter att ha i åtanke är rotfibbla, blåmunkar/monke, blåklockor, ärtväxter som väppling och klöver.

Ju mer varierat det omgivande landskapet är desto fler arter av solitärbin blir det i trädgården. Bevara och sköt redan blomrika områden som vägkanter, diken, fältkanter, bryn och åkerholmar. Röj och släpp in ljus men spara gärna blommande träd och buskar som sälg, lönn, benved, getapel, rönn, vildaplar, nyponbuskar och hallon. Slå av blomrika marker först mot sensommaren. Då får bina blommor hela sommaren och örterna får fröa av sig. Gödsla inte gräsmarker, det gynnar kraftigväxande gräs och missgynnar örter.

Perennplanteringen framför konstverket Chrysalis är designad i samarbete med studenter på Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk vid Göteborgs Universitet. Använd gärna dessa växtarter till din biplantering, det är en vacker blandning med perenner som är lättskötta, tåliga och som blommar under hela säsongen. De planteras med fördel under hösten.

Växtlista

Pipört Centranthus ruber
Såpnejlika Saponaria officinalis ’Kvinnsgröta’
Storklocka Campanula persicifolia ’Alba’
Röd backsippa Pulsatilla vul. ’Røde Klokke’
Backsippa Pulsatilla vulgaris
Solhatt Echinacea purpurea ’Magnus’
Purpurmejram Origanum laevigatum ’Herrenhausen’
Toppklocka Campanula glomerata ’Bellefleur Blue’
Isop Hyssopus officinalis ’Roseus’
Röllika Achillea millefolium ’Cerise Queen’
Glansälväxing Sesleria nitida
Lavendel Lavandula angustifolia Hidcote
Stäppsalvia Salvia nemorosa ’Blauhügel’
Krokus

Läs gärna mer om hur du gynnar solitärbin och bygger bihotell:

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5e83a30f169d90292dff156/1555407426638/Hj%C3%A4lp%20v%C3%A5ra%20vilda%20bin_faktabroschyr_webb_tillg%C3%A4nglighetsanpassad.pdf

https://www.natursidan.se/nyheter/gynna-marklevande-bin-i-tradgarden/


Intervju

Intervju med konstnären Ulrika Jansson och konsthantverkaren Per Brandstedt

Snabbfakta

Kontakt

Kurs- och utvecklingsproducent
Ulrika Roslund Svensson
ulrika.roslund-svensson@mariestad.se

Sociala medier

https://www.facebook.com/offSeasonArtGardening/

https://www.instagram.com/offseasonmariestad/

Kreativa Europa, logotyp