Sök

Att tillvarata trädens nytta i staden
- från planering till anläggning och skötsel

Arbetar du med miljö- planerings- eller skötselfrågor? Då hoppas vi att du vill bredda och fördjupa dina kunskaper om hur du kan och bör hantera skyddsvärda träd i ditt arbete.

Om utbildningen

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i byggandet av framtida hållbara städer. Arbetet med att uppfylla Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030 pågår ständigt och ställer höga krav på offentliga aktörer. För att nå målen behövs aktuell och hög kompetens inom områden som ständigt utvecklas. Hanteringen av skyddsvärda träd är en viktig del i arbetet med framtidens hållbara städer.

Utbildningen ger kunskaper inom trädets ekologi, monetära värderingsmetoder och miljölagar. Efter avslutad utbildning kommer du att ha färdigheter i att värdera träd med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också att kunna beräkna ett områdes förmåga att lagra koldioxid genom dess träd. Utbildningen är utformad för att passa offentlig sektor, men kan även läsas av dig som arbetar inom privat sektor eller har tidigare utbildning inom området.

Omfattning och studieform

Utbildningen omfattar 30 yh-poäng. Utbildningen är flexibel och ges på distans.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande).

  • Särskilda förkunskapskrav
  • Yrkeserfarenhet inom fysisk planering, naturvårdsfrågor, praktisk skötsel av grönområden eller motsvarande.

  • Du kan söka utbildningen även om du inte har full behörighet. Kanske har du tidigare utbildning eller andra erfarenheter som kan ge dig behörighet, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Vi gör alltid en individuell bedömning. Tveka inte att söka!

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Koppling till branschen

Utbildningen är framtagen efter dialog med kommuner, forskare, företag och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Branschen ser att framförallt mindre kommuner behöver påbyggnadskurser för att tillgodose kompetensbehoven.

”Det finns ett stort behov och intresse av att förvalta det som naturen ger oss gratis men även att återskapa ekosystemtjänster, som exempelvis flödesreglering av vatten och biologisk mångfald. Detta kräver kunskap från planering till genomförande, varav dessa kurspaket visar på tillvägagångssätt och hur implementeringen kan ske,” säger Sofia Berg, senior miljökonsult på EnviroPlanning och forskare inom biovetenskap på Högskolan i Skövde.

Under utbildningen

Kursstart

Kursen är uppdelad på två perioder med uppehåll under sommaren.

Studieperiod Tillvarata trädens nytta i staden 30 yhp:
Nästa start är planerad till okt/nov 2023.

Upplägg

Utbildningen varvas med inspelade föreläsningar och digitala seminarier samt ett studiebesök. Seminarier och studiebesök är frivilliga men är viktiga inslag i utbildningen. Varje vecka finns det tillgång till en livechat med kurshandledaren. Du examineras genom ett digitalt prov och en kortare inlämningsuppgift efter varje delkurs.

25 % - 24 veckor på kvartsfart.

Kurser

Bedömning och värdering av trädens ekosystemtjänster, 5 poäng
Trädens ekosystemtjänster och dess juridiska skydd, 10 poäng
Skydda träd vid fysiska arbeten, 5 poäng
Skötsel av träd i urbana miljöer, 10 poäng

Summa: 30 yh-poäng

Några av våra föreläsare:

Johan Östberg, Trädkontoret AB
Gustav Nässlander, Trädkontoret AB
Rebecka Hedfors, Länsstyrelsen
Örjan Stål, VIÖS AB
Fabian Mebus, Levande Landskap
Patrick Bellan, Trädkonsult

Efter utbildningen

Du erhåller utbildningsbevis med betyg för respektive kurs.

Kunskaper efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:
- trädets ekologi, med fokus på ädellövträd
- monetära värderingsmetoder av träd
- miljölagar som berör skyddsvärda träd och träd i formellt skyddade biotoper
- trädens roll i klimatomställningen
- Skötselmetoder av träd i urbana miljöer och alléer
- bevattningsmetoder och bevattningssystem av träd och vegetation i urbana miljöer
- nyttan av trädets ekosystemtjänster inom samhällsutveckling i urbana miljöer

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter om/i:
- att använda digitala verktyg för värdering av träd
- att utföra enklare beräkningar av ett områdes förmåga att lagra koldioxid genom dess träd

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att med ansvar ha förmåga att:
- bistå med underlag och bedömningar inför samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken
- bedöma om, när och varför träd kan vara i behov av praktisk skötsel
- ge rekommendationer över hur grävarbeten och anläggning nära träd kan utföras med minsta risk att
skada trädet
- bedöma lämplighet av att flytta träd, i relation till miljönytta, social nytta och ekonomiska faktorer

Relaterad information

KONTAKT

Dacapo

Enhetschef/Utbildningsledare
Nathalie Werjefelt 
0501-75 57 76

Utbildningskoordinator
Therese Isaksson
0501-75 57 55

yh logotyp

AGENDA 2030

Utbildningen bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att belysa ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning.

Agenda 2030 mål 15.9

ANSÖK

Nästa start okt/nov 2023. Intresseanmäl dig nedan så meddelar vi när ansökan öppnar.


Intresserad av våra andra kompetenshöjande trädkurser? Klicka i rutan nedan.