Sök

Rurban Planning Talks

Rurban Planning Talks är en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Vi vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad. Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av både landsbygder och städer och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling.

logotyp Rurban Planning Talks
  • Rurban Planning Talks 2023 – Den industriella ”omställningen” och det rurbana mellanrummet
  • På Rurban Planning Talks 2023 diskuterades möjligheter, utmaningar och konflikter med den industriella utvecklingen och samhällets nya intresse för ”periferin” som en front för exploatering. I linje med tidigare teman för Rurban Planning Talks är målsättningen att synliggöra hur olika geografiska sammanhang i gränssnittet mellan landsbygd och stad gemensamt kan stärka förutsättningar för en inkluderande, rättvis och hållbar samhällsutveckling.

Den industriella omställning som pågår i Sverige och som de senaste åren fått väldigt konkreta effekter på många kommuner i Sverige vänder på flera sätt ut och in på diskussionen om hållbar utveckling av samhället. Efter att under flera decennier präglats av en övergripande idé om koncentration och centralisering till Sveriges storstadsregioner befinner sig nu många mindre kommuner i vad som kan beskrivas som ”en positiv kris”. Storskaliga industrietableringar och en förnyad politisk diskussion om självförsörjningsgrad, råvaruproduktion och energiförsörjning skapar intresse för landsbygden där resurserna för en fossilfri ekonomi och ytorna för nya etableringar och energiproduktion finns.

Etableringarna väcker stora förhoppningar på en ny utvecklingskurva men också centrala frågor kring resursfördelning, behov av offentliga investeringar för privata intressen, sårbarhet, markanvändning, osäkerhet inför geopolitiska skiften och skalförändringar. Möjligheten att planera för den industriella omställningen ställer krav på samordning mellan olika planeringsnivåer, men kommer också leda till förändrade roller, mandat och handlingsutrymme.

Rurban Planning Talks 2023 ville mot denna bakgrund diskutera konsekvenserna av det industriella intresse som nu sker och om och hur det förändrar relationer och konflikter mellan olika landskap och centraliteter. Det rurbana mellanrummet mellan föreställningar om den hållbara staden och den hållbara landsbygden ligger här öppet för exploatering när kommuner konkurrerar om investeringar och tillväxt.

För att öppna samtalet, ställa nya frågor och väcka nya perspektiv på den industriella omvandlingens konsekvenser för samhällsplanering har vi bjudit in forskare och praktiker som problematiserar och tänjer på gränserna.

  • Datum för 2025 års Rurban Planning Talks kommer!

Relaterad information