Sök

Förvaltning och utveckling av äldre park- och trädgårdsmiljöer

Arbetar du med eller förvaltar du en kulturhistoriskt värdefull park eller trädgård? Behöver du mer kunskap om vilka åtgärder som är mest varsamma och passar i just den här unika miljön? Vill du bli säkrare på att välja rätt växtmaterial när det behöver förnyas?

Bild på ett hav av blommor och växter

Kursinformation

I kursen får du bland annat lära dig hur man inventerar och värderar befintliga äldre växtmaterial. Vi diskuterar hur man kan utveckla olika typer av äldre miljöer med hänsyn till platsens historia och karaktär. Vi tar upp äldre skötselmetoder och vilka verktyg och redskap som kan användas.

Kursens syfte är att öka kunskapen om äldre parker och trädgårdars kulturhistoriska värden samt visa på metoder för inventering och värdering av äldre växtmaterial som är betydelsefulla för platsens historia. Kursen ska ge redskap för att fatta väl underbyggda beslut vad gäller förvaltning, förändring och skötsel av gröna kulturmiljöer.

Vill du friska upp minnet lite före du går kursen rekommenderar vi ”Trädgårdshistoria för inventerare” av Anna Andreasson. Den finns tillgänglig som PDF på sidan.

Vem kan gå kursen?

Kursen riktar sig till dig som har viss växtkännedom och grundläggande kunskaper i svensk trädgårdshistoria. Du kan vara förvaltare eller vara praktiskt yrkesverksam i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar. För parkförvaltningar, Svenska Kyrkan, bostadsrättsföreningar, privata ägare, trädgårdsmästare, landskapsarkitekter och personer med ansvar för skötsel är detta en mycket matnyttig kurs.

Kursmoment tidigare omgångar

Vad är en värdefull park eller trädgård?
Lagstiftning
Arkivsökning och källkritik
Inventering, dokumentation och värdering
Trädgårdshistoria
Skötsel i äldre miljöer
Att arbeta med historiska parker och trädgårdar
Studiebesök i närområdet
Kyrkogårdar
Egen uppgift

Kursansvarig

Kursen ges på Dacapo Mariestad. Handledare är Ulrika Rydh, trädgårdsantikvarie på företaget Hus och Grönska.

Gästföreläsare

Henrik Morin, före detta konsulent vid Nationella genbanken med lång erfarenhet av att arbeta med äldre trädgårdsmiljöer och växtmaterial.

Kursbevis

Alla deltagare får ett kursintyg.

Bakgrund till kursens framtagande av kursen

I Sverige finns en mångfald av äldre parker och trädgårdar med stora värden för vårt gröna kulturarv. Trädgårdsturismen fortsätter att öka och historiska parker blir alltmer attraktiva besöksmål. Det kan vara så väl offentliga parker som mindre besöksträdgårdar vid slott och herrgårdar. För de som arbetar med eller förvaltar kulturhistoriska värdefulla miljöer är det viktigt med kompetenshöjning i syfte att bli säkrare i sin yrkesroll och för att på ett betydelsefullt sätt kunna förmedla parkens eller trädgårdens unika historia och miljö till besökaren.

Våra parker och trädgårdar är uppbyggda av ett föränderligt växtmaterial och dess användning har ofta förändrats över tid. I många fall har det inneburit igenväxning och förenkling. Det är en del av parkernas och trädgårdarnas karaktär och historia och något vi måste förhålla oss till.

Som offentlig plats ställs andra krav på tillgänglighet och anpassning vilket inte alltid är förenligt med platsens kulturhistoriska värden. Stort besökstryck ökar också slitaget på grönytor vilket gör att växtmaterial slits och behöver bytas ut. Grönytor står också inför exploateringshot när städer växer. Behovet av kunskap kring värdering av äldre park- och trädgårdsmiljöer behövs för att utveckling och förnyelse ska ske i symbios med främjandet av de kulturhistoriska och hortikulturella värdena. Även kunskaper i hållbart växtmaterial anpassade efter platsens historia och karaktär är viktiga, liksom kännedom om äldre och alternativa skötselmetoder. Trädgårdens innehåll tillsammans med en medveten skötsel är en del av platsens kunskapsförmedling och bidrar till att göra parken eller trädgården än mer värdefull.

Relaterad information

FAKTA

Dacapo Mariestad är en kommunal organisation med uppdrag att samordna och utveckla högre utbildning i Mariestad. Dacapo verkar också för att utveckla en inspirerande forsknings- och utbildningsmiljö i Mariestad som främjar relationer mellan studenter, forskning och Näringsliv.

Dacapo Mariestad fungerar som en länk mellan akademi, kommun och lokalsamhälle. Genom att vitt skilda verksamheter kultiveras under ett och samma tak uppstår intressanta korsbefruktningar som skapar växtkraft.

kontakt

Dacapo