Sök

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk

Utbildningen ges via Göteborgs universitet och på programmet utbildar dig till trädgårdsmästare och är med och formar framtidens hållbara gröna miljöer. Med kulturhistoriska perspektiv och ekologiska hantverksmetoder studerar du kulturvård, trädgårdsodling, trädgårdsskötsel, kulturlandskapets skötsel och växtkunskap.

Besök lokalerna i Mariestad på en virtuell rundtur

Bild på person i trädgårdmästeriet på Dacapo Mariestad

Om utbildningen

På utbildningen lär du dig trädgårdsmästaryrket med inriktning mot kulturvård. I skötsel och färdighetsträning arbetar du med det levande gröna kulturarvet för att förstå växtmaterialets skötsel- och ståndortskrav. Du lär dig namn på träd, buskar, perenner, ogräs och vildflor för att kunna se på trädgården och landskapet med trädgårdsmästarens ögon. Alla delar i utbildningen har ett hållbart och ekologiskt förhållningssätt till det biologiska kulturarvet, i landskap och trädgårdsmiljöer. Programmet ges i Mariestad.

Programmet omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier.

Utbildningsnivå: Grundnivå

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Under utbildningen

Det första året inleder du hösten med studier i biologi med växtkunskap. Du arbetar med skötsel, du gräver och lägger kompost i universitetets trädgårdsanläggningar. Du studerar även landskapets och trädgårdens historia, påbörjar akademiskt skrivande och får en introduktion i ämnet kulturvård. Under utbildningen har du möjlighet att själv forma din inriktning inom branschen genom praktikkurser och fördjupningsstudier.

Under termin två och tre lär du dig grunderna i odling, gestaltning, förökning, skötsel och odlingsplanering. Undervisningen följer odlingssäsongen olika faser och hållbarhetsperspektiv präglar kurserna. Nu får du tillämpa trädgårdsmästarens hantverk och tillsammans med dina medstudenter driver du verksamheten i universitetets trädgårdsanläggning med helgjour och skötsel av anläggningens alla växter. Du gör också exkursioner i landskapet för att studera naturmiljöer och besöker olika trädgårdsanläggningar.

Termin fyra läser du vetenskaplig teori och metod och fortsätter med fördjupade studier om landskapets skötsel. Du påbörjar fördjupade hantverksstudierstudier där du får pröva att tillämpa kulturhistorisk gestaltning och olika traditionella och samtida metoder för förökning och skötsel.

Programmets sista termin inleds med en praktikperiod och är inriktad mot på fördjupningsstudier där du prövar, tillämpar och utvecklar dina förvärvade kunskaper och färdigheter. Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete.

Efter utbildningen

Trädgårdsmästaren har ett brett arbetsfält som omfattar skötsel, vård, utveckling och förnyelse av trädgårdar. Trädgårdsbranschen är bred och möjligheterna till olika slags arbetsplatser är många, men ibland enbart på säsong. Tidigare studenter arbetar i kulturhistoriska trädgårdar eller i trädgårdsföretag med andra profiler som plantskole- eller försäljningsverksamhet. Det kan vara arbete med odling och skötsel i kulturreservat eller anställning i en botanisk trädgård, hos bostadsbolag eller i Svenska kyrkans regi. Det finns också studenter som väljer att starta eget företag. Efter kandidatexamen kan du också läsa vidare på masterprogrammet i kulturvård vid Göteborgs universitet.

Relaterad information

ansökan

Utbildningen startar på hösten och ansökan stänger i mitten av april. Besök utbildarens webbplats för ytterligare information.


KONTAKT GÖTEBORGS UNIVERSITET

Studievägledare
Paula Carlson
svl@conservation.gu.se